Kalkhandläggarträffar

Här finns länkar till dokumentation från de årliga kalkhandläggarträffarna

Presentationer från kalkhandläggarträffen i Nässjö 2021 

Program (PDF)

Välkommen till Jönköpings län, Nässjö kommun och kalkhandläggarträff, Tobias Haag (PDF)

Kalkningsverksamheten i Jönköpings län, Ingela Tärnåsen (PDF)

Restaureringsarbetet i Jönköpings län, Karl-Magnus Johansson (PDF)

Aktuellt på Havs- och vattenmyndigheten och medelsfördelning 2022, Erik Boström (PDF)

Samhällsekonomisk analys av fortsatt kalkning, Maria Noring och Calle Järnberg (PDF)

Bedömning av vattenkemisk måluppfyllelse i kalkade vattendrag, Johan Ahlström (PDF)

Granskning av åtgärdsplanerna, sammanställning och vad hände nu, Ingemar Abrahamsson (PDF)

MAGIC-anomalier, finns dem och vad beror de på, Filip Moldan (PDF)

Nationell strategi för kalkningsverksamheten – problemställning och vad ska lösas, Johan Ahlström (PDF)

Restaurerings- och kalkningsresultat i Habo kommun, Ingemar Bergbom (PDF)

Effekter av kalkning på fisk i sjöar, Kerstin Holmgren (PDF)

Nya försurningsbedömningsgrunder, synkade med Norge på väg, Jens Fölster (PDF)

Erfarenheter av båtelfisken, Gunnel Hedberg (PDF)

Nytt och på gång i Kalkdatabasen, Tobias Haag (PDF)

Presentationer från kalkhandläggarträffen i Högbo Sandviken 2018

Program (PDF)

Kalkningsåret 2017, Tobias Haag (PDF)

Bottenfauna i vattendrag – Nationell utvärdering, Johan Ahlström (PDF)

IKEU kalkavslut – återförsurning, Stina Drakare (PDF)

Fisk i kalkade sjöar – vad säger 30 års nätprovfisken, Kerstin Holmgren (PDF)

Kalkdatabasen – Nyheter och information, Tobias Haag (PDF)

Projekt LIV – Laxfisk i Nedre Dalälven, Erica Persson (PDF)

Försurningspåverkan efter vulkanutbrottet 2014, Sofie Hellsten (PDF)

Miljöövervakning i realtid, Bengt Flyckt (PDF)

Vattenprovtagning – Betydelsen av högflödesprover, Johan Ahlström (PDF)

Aktuellt inom kalkning på HaV, Fredrik Nordwall (PDF)

Utvärdering av surstötsprogrammet inom IKEU, Cecilia Andrén och Marcus Sundbom (PDF)

Ny miljömålsindikator – Skogsbrukets försurning, Cecilia Akselsson (PDF)

Målvattendragsundersökningen – Hur försurade är vattendragen, Jens Fölster (PDF)

Hur bra fungerar kalkningen av vattendrag, Johan Ahlström (PDF)

Presentationer från kalkhandläggarträffen i Umeå 2017

Program (PDF)

Kalkningsverksamheten i Västerbotten, Johan Ahlström (PDF)

Kalkningsverksamheten nationellt, Ingemar Abrahamsson (PDF)

Kalkningsåret 2016, Per Olsson (PDF)

Läkemedel och fisk, Tomas Brodin (PDF)

PIKE, Göran Englund (PDF)

Laxbeståndens status och utveckling, Håkan Carlstrand (PDF)

Målvattendrag i Kalmar, Karl-Johan Persson (PDF)

Målvattendrag i Kronoberg, Anders Ahlström (PDF)

Hur fungerar HYPE-modellen, Niklas Hjerdt (PDF)

Markförsurning – utveckling och status, Johan Stendahl (PDF)

pH i slutet system på labbet i Östersund, Börje Granath (PDF)

Ny utvärdering av IKEU på gång, Ulrika Stensdotter-Blomberg (PDF)

EU-projekt för åtgärd av vandringshinder (REMIBAR), Henrik Karlborg (PDF)

Åtgärder mot sura sulfatjordar, Tobias Eriksson (PDF)

Restaurering av flottleder (REBORN, Levande laxälvar), Roger Vallin (PDF)

Effekter av klimatförändringar på sjöproduktivitet, Jan Karlsson (PDF)

Vad gör klimatförändringarna med fiskproduktionen, Per Hedström (PDF)

Återförsurning vid avslut av våtmarkskalkning, Johan Ahlström (PDF)

Tillämpning av DNA i limniska system och kan vi rekonstruera historiska fisksamhällen med DNA i sjösediment? Niclas Gyllenstrand (PDF)

Vad orsakar brunifieringen av svenska vatten, Lars Tranvik (PDF)

Nytt handläggarverktyg för kalkhandläggare, Tobias Haag (PDF)

Sveriges arbete med internationella luftkonventioner, Håkan Staaf (PDF)

Miljömålet ”Bara naturlig försurning”, Salar Valinia (PDF)

Kvicksilver – utveckling i kalkade vatten, vid kalkavslut och i okalkade vatten, Marcus Sundbom (PDF)

Kvicksilver i konsumtionsfisk i Västerbotten – så gjorde vi, Fredrik Sjunnesson (PDF)

Presentationer från kalkhandläggarträffen i Färjestaden 2016

Program Kalkhandläggarträff 2016 (PDF)

Kalkningsverksamhet i Kalmar län (PDF)

Åtgärdsarbete i vatten – Kalmar län (PDF)

VM södra Östersjön – Åtgärdsprogram 2016 (PDF)

Åtgärdsanslaget – HaV (PDF)

Målvattendrag – SLU (PDF)

Effekter i kalkade målvattendrag – Örebro län (PDF)

Effekter i kalkade målvattendrag – Skåne län (PDF)

Fiskdata inom IKEU – SLU (PDF)

Enkät och workshop om IKEU – SLU (PDF)

Kalkningsverksamheten nationellt – HaV (PDF)

Nytt i Nationella kalkdatabase (PDF)

Kalkningsåret 2015 – Nyckeltal (PDF)

Modellverktyg för beräkning av Ali – SLU (PDF)

Rapport – Analys och riskbedömning för kemiska variabler som styr oorganiskt aluminium i ytvatten (2014) (PDF)

Uppföljning av anlagda våtmarker i Kalmar län (PDF)

Emåprojektet (PDF)

Nya scenarier i MAGICbiblioteket (PDF)

Krondroppsnätet 1985-2015 (PDF)

Ekologiska effekter av våtmarkskalkning (PDF)

Optimix i sjöar (PDF)

Presentationer från kalkhandläggarträffen i Örebro 2015

Kalkningsverksamheten från ett HaVsperspektiv (PDF)

Minivattenföring som gynnar fiskfaunan i Hedströmmen (PDF)

Fisk i vattendrag – Utvärdering av kalkningseffekter (PDF)

GROT-skörd och askåterföring (PDF)

Åtgärdsprojekt och bra miljövalsfonden (PDF)

För fisken i tiden – från finansiering till utförd åtgärd (PDF)

Flodpärlmusslans återkomst och ”nyetablering” (PDF)

Verktyg för försurningsbedömningar (PDF)

En försurningsresa (PDF)

Modellering av Ali i vattendrag (PDF)

Biologisk återställning av Vindelälven (PDF)

Statlig finansiering av åtgärder och LIFE m.m. (PDF)

Länsstyrelseenkäten (PDF)

Kontakta kalkdatabasen@lansstyrelsen.se om du vill få något eller flera av dokumenten tillgänglighetsanpassade.