Nyhetsbrev 2021:1

I nyhetsbrevet sammanfattas vad som hänt i den nationella kalkdatabasen under 2020.

Förändringar

 • Åtgärdsområdesrapporten har anpassats så att den visar mera av den information som efterfrågades vid den senaste revideringen av de regionala åtgärdsplanerna.
  Komplettera gärna de kalkningsobjekt som är målområde med; Motiv för pH-mål 6, delta pH (SLU), pH okalk (SLU) samt högsta Ali (SLU resp Lst).
  I rapporten finns även beräknade kalkdoser och som jämförelse finns de riktvärden för sjö, våtmark respektive doserare som finns i kalkningshandboken vid olika mål-pH.
  Vattenkemidiagrammen har ändrat layout och kompletterats med mål-pH.
 • Underlag för de regionala åtgärdsplanernas Bilaga 3 går att exportera till Excel. Se under Effektuppföljning/Provplatser/Sök Provplats.
 • Ansvarigt län är nu ifyllt från början i formulären Sök Kalkningsobjekt, Sök Kalkningar, Kalkplanering samt Effektuppföljning.
 • KalkningsID har lagts till i importmallen ”Exportera i importfomat” som ligger under Sök/Kalkningar. Använder man den när en planerad eller utförd kalkning ska skrivas över, så undviks dubbletter.
  Kolumnen KalkningsID finns även med i importfilen för nya kalkningar, som genereras under Import/Rapport/Importera kalkningar, men ska i det fallet lämnas tom.
Utdrag ur Åtgärdsområdesrapporten. Visar tabell med kalkdoser samt diagram med pH- och alkalinitet.


Utdrag ur Åtgärdsområdesrapporten

Buggar som åtgärdats

Sök Åtgärdsområde

De fyra beskrivningsfälten under Åtgärdsområde expanderade tidigare inte i Edge och Chrom men det är åtgärdat nu.

Export av uppströms kalkningar per målområde

Fungerade tidigare bara ibland. Nu har det åtgärdats så att summerade kalkningar går att exportera även för stora avrinningsområden. Denna funktion finns under fliken Kalkplanering.

Kalkdatbasens WebbGIS

Åtgärder under 2020

 • För målområde sjöar och målområde vattendrag så är det möjligt att välja vilken status som ska visas. I startvyn är det bara de pågående objekten som visas.
 • Försök har gjorts för att de utförda och planerade kalkningarnas inforutor ska visas i kronologisk ordning med senaste året överst. Tyvärr har det ännu inte lyckats. Tills problemet är löst är det enklast att klicka på Objektlänk/Mer information i den översta kalkningsrutan, så kommer man in i kalkdatabasen och ser kalkmängderna i rätt ordning.

Skikt som saknas men kommer att läggas till så snart som möjligt

Skikt som önskas (men som det är problem att få lägga till på grund av behörighet)

 • SKS Markfuktighetskarta som ingår i SKS Skoglig grunddata grupp (raster).

Allmän information om kalkdatabasens WebbGIS

Avgränsningen av åtgärdsområden och målområden i sjöar och vattendrag kommer från länsstyrelsernas GIS-skikt medan informationen om dessa (attributen) kommer från kalkdatabasen. Varje länsstyrelse ansvarar för att de områden som visas i kartan stämmer. Har ett områdes geografiska utbredning förändrats eller om nya områden lagts till så behövs nya skikt. För stöd hur du lägger till skikt, se ”Rutin för uppdatering av kalkningsskikt från länsstyrelserna” (word) på kalkdatabasens samarbetsyta (särskild behörighet krävs). Meddela kalkdatabasen@lansstyrelsen.se att det finns nya skikt. Uppdatering av kartskikten sker snart som möjligt efter en förändring.

I kartan finns skikt för kalkningsobjekt, utförda och planerade kalkningar samt provplatser för vattenkemi och bottenfauna. Dessa skikt är länkade till kalkdatabasen och uppdateras dagligen. För att hålla kartan aktuell så behöver respektive länsstyrelse se till att data i kalkdatabasen uppdateras kontinuerligt. Det kan gälla exempelvis pågående, vilande och avslutade objekt samt planerade kalkningar.

På gång

 • Kalkdatabasens projektwebb har satts upp i WordPress
 • Vattenkemi och bottenfauna i MVM-databasen på SLU, länkas till kalkdatabasen

Att länka tabeller från Nationella kalkdatabasen till Access

Kalkdatabasens tabeller går att länka in i Access vilket underlättar, bland annat vid kvalitetskontroll av data. Se vår manual för att se hur du länkar in tabeller från Nationella Kalkdatabasen till Access i Windows 10 (pdf) på kalkdatabasens samarbetsyta. Ett schema över hur tabellerna är kopplade samt en förklaring på kolumninnehåll i respektive tabell kan hämtas från kalkdatabasens Samarbetsyta/Systemdokumentation (särskild behörighet krävs).

Utbildning för nya användare  av kalkdatabasen

Finns det intresse för en grundutbildning av kalkdatabasen så hör av er, så ordnar vi en webb-kurs under våren.

Upptäcker ni fel i databasen eller behöver hjälp så kontakta resursbrevlådan kalkdatabasen@lansstyrelsen.se. Detta gäller även om ni har förslag på förbättringar av kalkdatabasen, kartan och/eller projektwebben.